600 TL ve üzeri alışverişlerinizde kargo bedava!
Borçlar Hukuku Bilgisi - Şaban Kayıhan Özcan Günergök | Yeni ve İkinci
%5 indirimli

Borçlar Hukuku Bilgisi; Genel Hükümler

Genel Hükümler

ISBN / BARKOD : 9786057858252
Üretici : Umuttepe Yayınları
Yazar : Şaban Kayıhan Özcan Günergök
Sayfa Sayısı : 542
Konu Hukuk / Hukuk Araştırma - İnceleme
İÇİNDEKİLER KISALTMALAR BİRİNCİ BÖLÜM: BORÇLAR HUKUKUNUN KONUSU KAYNAKLARI TEMEL KAVRAMLAR § 1 BORÇLAR HUKUKUNUN KONUSU VE KAYNAKLARI I- Borçlar Hukukunun Konusu § 2 BORÇ KAVRAMI I- Genel Olarak II- Borç İlişkisinin Nisbiliği III- Yazının devamı...
Kargo Ücreti : 65,00 TL
Liste Fiyatı : 392,00
Kitapsahaf Fiyatı : 372,40
Kazancınız : 19,60

Ürün Özellikleri

Stok Kodu

9786057858252

Boyut

135-210-0

Sayfa Sayısı

542

Basım Yeri

Kocaeli

Basım Tarihi

2020-03-16

Kapak Türü

Karton

Kağıt Türü

2.Hamur

Dili

Türkçe
İÇİNDEKİLER KISALTMALAR BİRİNCİ BÖLÜM: BORÇLAR HUKUKUNUN KONUSU KAYNAKLARI TEMEL KAVRAMLAR § 1 BORÇLAR HUKUKUNUN KONUSU VE KAYNAKLARI I- Borçlar Hukukunun Konusu § 2 BORÇ KAVRAMI I- Genel Olarak II- Borç İlişkisinin Nisbiliği III- Borç ve Sorumluluk IV- Borç ve Ödev (Külfet) § 3 EDİM I-Kavram II- Edim Türleri § 4 TALEP HAKKI VE ALACAK HAKKI § 5 EKSİK BORÇLAR I- Kavram II- Eksik Borç Türleri § 6 PARÇA VE ÇEŞİT BORÇLARI I- Kavram II- Ayırımın Önemi § 7 SEÇİMLİK BORÇLAR I- Kavram II- Seçimlik Borçlara Benzeyen Durumlar İKİNCİ BÖLÜM: BORÇ İLİŞKİSİNİN KAYNAKLARI HUKUKİ İŞLEMLERDEN DOĞAN BORÇLAR SÖZLEŞMELERİN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ TEMSİL § 8 GENEL OLARAK BORÇ İLİŞKİSİNİN KAYNAKLARI I- Genel Olarak II- Sözleşmeler III- Haksız Fiiller IV- Sebepsiz Zenginleşme V- Culpa in Contrahendo Sorumluluğu (Sözleşme Görüşmelerindeki Kusurdan Sorumluluk) § 9 İRADE SERBESTİSİ I- Genel Olarak II- Sözleşme Özgürlüğünün Görünüm Şekilleri III- Sözleşme Özgürlüğünün Sınırları ve Sınırların Aşılmasının Yaptırımı § 10 HUKUKİ İŞLEMDEN (SÖZLEŞMEDEN) DOĞAN BORÇLAR I- Hukuki İşlem Kavramı II- Hukuki İşlemin Hukuki Olaylar ve Hukuki Fiiller Alanındaki Konumu III- Hukuki İşlemlerin Türleri § 11 SÖZLEŞMENİN KURULMASI I- Tarafların Uyuşması II- Öneri (İcap) III- Kabul § 12 GENEL İŞLEM KOŞULLARI I- Genel Olarak II- Genel İşlem Koşullarına Bağlanan Hukuki Sonuçlar § 13 İLAN YOLUYLA ÖDÜL SÖZÜ VERME I- Genel Olarak II- Hukuki Niteliği III- Koşulları IV- Sonuçları V- Ödül Sözünden Cayma veya Sonucun Gerçekleşmesini Engelleme VI- Ödüllü Yarışma § 14 SÖZLEŞMENİN ŞEKLİ I- Genel Olarak II- Şeklin Türleri § 15 HUKUKİ İŞLEMLERİN (SÖZLEŞMENİN) HÜKÜMSÜZLÜĞÜ I- Genel Olarak II- Hükümsüzlük Halleri III- Kısmi Hükümsüzlük § 16 AŞIRI YARARLANMA (GABİN) I- Genel Olarak II- Koşulları § 17 İRADE BOZUKLUKLARI I- Genel Olarak II- Yanılma III- Aldatma IV- Korkutma (İkrah) V- İrade Bozukluğunun Sonuçları § 18 İRADE İLE İRADE AÇIKLAMASI ARASINDAKİ UYUMSUZLUK: ÖZELLİKLE MUVAZAA I- Genel Olarak II- Tek Taraflı Yaratılan İrade ve İrade Açıklaması Uyumsuzluğu III- İrade ve İrade Açıklaması Arasında İki Taraflı Yaratılan Uyumsuzluk: Muvazaa § 19 SÖZLEŞMENİN YORUMLANMASI VE TAMAMLANMASI I- Sözleşmenin Yorumlanması II- Sözleşmenin Tamamlanması § 20 BORCUN SEBEBİ VE SEBEBİ GÖSTERİLMEKSİZİN BORÇ TANIMASI: SOYUT BORÇ İKRARI I- Kavram ve Koşulları II- Niteliği § 21 AŞIRI İFA GÜÇLÜĞÜ (EMPREVİZYON) I- Genel Olarak II- TBK.m.138 Hükmünün Uygulanma Koşulları III- Borçluya Tanınan Haklar § 22 TEMSİL I- Genel Olarak II- Temsilin Türleri III- Doğrudan Temsilin Koşulları IV- Temsil Yetkisi V- Yetkisiz Temsil VI- Saklı Hükümler ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: BORÇ İLİŞKİSİNİN GENEL HÜKÜMLERİ § 23 İFA I- İfa Kavramı, İfanın İşlevi ve Hukuki Niteliği II- İfanın Unsurları III- İfa Zamanı IV- İfa Yeri § 24 KARŞILIKLI EDİMLERİN İFASI I- Karşılıklı Edimleri İçeren Sözleşmeler ve Edimlerin İfa Sırası II- Ödemezlik Def'i III- İfa Güçsüzlüğü Def'i (Aciz Def'i-Güvenlik Def'i) § 25 ALACAKLI TEMERRÜDÜ I- Kavram II- Alacaklı Temerrüdünün Koşulları III- Alacaklı Temerrüdünün İspatı IV- Alacaklı Temerrüdünün Sonuçları V- Alacaklı Yüzünden Borcun İfa Edilemediği Diğer Haller § 26 GENEL OLARAK BORÇLARIN İFA EDİLMEMESİNİN SONUÇLARI I- Borcun İfa Edilmemesi Kavramı ve Borca Aykırılığın Çeşitleri II- İfa Davası ve Cebri İcra § 27 BORCUN İFA EDİLMEMESİ HALİNDE BORÇLUNUN SORUMLULUĞU I- Genel Olarak II- Tazminat Davası § 28 BORÇLUNUN TEMERRÜDÜ I- Genel Olarak II- Borçlunun Temerrüdünün Koşulları III- Borçlunun Temerrüdünün Hukuki Sonuçları § 29 BORÇLARIN SONA ERMESİ I- Genel Olarak II- Asıl Borca Bağlı Borçların Sona Ermesi III- İbra IV- Yenileme V- Alacaklı ve Borçlu Sıfatlarının Birleşmesi VII- Takas § 30 ZAMANAŞIMI I- Zamanaşımı Kavramı II- Zamanaşımı Süresi ve Hak Düşürücü Süre III- Zamanaşımına Tabi Olan Haklar IV- Zamanaşımı Süreleri V- Zamanaşımının Sonuçları BEŞİNCİ BÖLÜM: HAKSIZ FİİLLERDEN DOĞAN BORÇLAR § 31 GENEL OLARAK HAKSIZ FİİL SORUMLULUĞU I- Kavram II- Haksız Fiil Sorumluluğunun Koşulları § 32 HUKUKA AYKIRI FİİL I- Kavram II- Uyulması Gereken Kuralların Kaynakları III- Hukuka Aykırı Fiilin Görünüm Şekilleri IV- Hukuka Uygunluk Nedenleri § 33 ZARAR I- Genel Olarak II- Zarar III- Maddi Zarar-Manevi Zarar IV- Maddi Zararın Nitelenmesi Bakımından Ayırımlar § 34 NEDENSELLİK BAĞI I- Nedensellik Kavramı § 35 KUSUR I- Kusur Kavramı II- Kusurun Çeşitleri III- Kusurun Ağırlığının Rolü IV- Kusurun Gerçekleşmesine Engel Olan Haller § 36 KUSURSUZ SORUMLULUK (KUSURA DAYANMAYAN SORUMLULUK) § 37 TÜRK BORÇLAR KANUNUNDA DÜZENLENEN KUSURSUZ SORUMLULUK HALLERİ I- Hakkaniyet Sorumluluğu II- Özen Sorumluluğu (Sebep Sorumluluğu) III- Genel Tehlike Sorumluluğu § 38 MOTORLU ARAÇ İŞLETENİN SORUMLULUĞU I- İşleten II- İşletenin Sorumluluğu § 39 GİDERİLMESİ GEREKEN ZARARIN BELİRLENMESİ I- Genel Olarak Zarar ve Tazminat II- Zararın Belirlenmesi § 40 TAZMİNATIN BELİRLENMESİ I- Genel Olarak II- Tazmin Biçiminin Belirlenmesi III- Tazminat Tutarının Belirlenmesi IV-Tazminat Hükmüne İlişkin Bazı Durumlar § 41 MANEVİ TAZMİNAT I- Genel Olarak Manevi Tazminat II- Manevi Tazminat Davasının Koşulları III- Manevi Tazminatın Biçim ve Kapsamı § 42 BİRDEN FAZLA KİŞİNİN AYNI ZARARDAN SORUMLU OLMASI (MÜTESELSİL SORUMLULUK) I- Müteselsil Sorumluluk Kavramı ve Sorumluluğu Doğuran Haller II- Müteselsil Sorumluluğun Hüküm ve Sonuçları § 43 TAZMİNAT DAVASI İLE CEZA YARGILAMASI ARASINDAKİ İLİŞKİ § 44 HAKSIZ FİİLLERİN TABİ OLDUĞU ZAMANAŞIMI SÜRELERİ I- Genel Olarak II- Zamanaşımı Süreleri III- Daimi Zamanaşımı Def'i IV- Rücu İsteminde Zamanaşımı ALTINCI BÖLÜM: SEBEPSİZ ZENGİNLEŞMEDEN DOĞAN BORÇ İLİŞKİLERİ § 45 GENEL OLARAK SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME KURUMU VE ÖZELLİKLERİ I- Genel Olarak Sebepsiz Zenginleşme Kurumu II- Sebepsiz Zenginleşmenin Özellikleri § 46 SEBEPSİZ ZENGİNLEŞMENİN KOŞULLARI I- Genel Olarak II- Sebepsiz Zenginleşmenin Koşulları § 47 SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME DAVASI I-Geri Verme Davasının Konusu II- Davanın (Geri Vermenin) Kapsamı III- Sebepsiz Zenginleşenin Giderleri İsteme Hakkı IV- Geri İstenememe V- Zamanaşımı YEDİNCİ BÖLÜM: BORÇLARIN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE ETKİSİ § 48 GENEL OLARAK BORÇLARIN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE ETKİSİ § 49 ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN FİİLİNİ ÜSTLENME I- Genel Olarak
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.


Yorum yaz
Bonus Kart Taksitli
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
2
204,82   
409,64   
3
142,75   
428,26   
4
111,72   
446,88   
5
93,10   
465,50   
6
80,69   
484,12   
7
71,82   
502,74   
8
65,17   
521,36   
9
60,00   
539,98   
Maximum Kart Taksitli
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
2
204,82   
409,64   
3
142,75   
428,26   
4
111,72   
446,88   
5
93,10   
465,50   
6
80,69   
484,12   
7
71,82   
502,74   
8
65,17   
521,36   
9
60,00   
539,98   
Kapat